Dohoda mezi DSO Litava a občanem

 

DOHODA

O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

 NA VYBUDOVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

 

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku

mezi níže uvedenými stranami

 

 

 

LITAVA DSO

IČ: 75103061

se sídlem Šaratice, Náves 83, PSČ: 683 52

zastoupena panem Karlem Kaloudou, předsedou výboru DSO

 

dále jen „Obec na straně jedné

 

a

 

Jméno a příjmení:         

 

Bydliště:                             

 

Datum narození:            

                                              

Vlastník nemovitosti:     

 

dále jen „Vlastník nemovitosti na straně druhé

 

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1.         Dobrovolný svazek obcí Litava (dále jen „DSO LITAVA“), se sídlem Šaratice, Náves 83, které je investorem projektu výstavba, provoz a správa nové splaškové kanalizace v k.ú. obcí Šaratice, Hostěrádky – Rešov a Zbýšov, a čistírny odpadních vod v obci Šaratice (dále  také jen „ kanalizační síť“ nebo „kanalizace“). DSO LITAVA zajišťuje veškerou agendu související s připojením nemovitostí obyvatel v jednotlivých obcí svazku na kanalizační síť.

 

2.         Připojení nemovitostí obyvatel na kanalizační síť se realizuje výstavbou kanalizačních přípojek, které jsou technicky vymezeny  kanalizačním potrubím mezi nemovitostí a místem zaústění potrubí  na stoku kanalizační sítě, jímž je tzv. „sběrná  šachta“  se speciálním podtlakovým zařízením pro odčerpávání  splaškových vod (vstupní hrdlo DN 200).

 

3.         Kanalizační přípojka se pro účely této Dohody dělí na dvě části:

1)  soukromá část přípojky, kterou tvoří gravitační kanalizační potrubí vedoucí od napojení nemovitosti ke sběrné šachtě

 

2)  sběrná šachta a podtlakové kanalizační potrubí, které jsou nedílnou součástí kanalizační sítě

Soukromá část kanalizační přípojky je ve vlastnictví Vlastníka nemovitosti, který hradí veškeré náklady na její zřízení, provoz a údržbu. Sběrná šachta je majetkem DSO LITAVA a její vybudování je součástí dodávky kanalizační sítě realizované smluvním dodavatelem DSO LITAVA.

4.         Vlastník nemovitosti prohlašuje, že má zájem na vybudování kanalizační přípojky za účelem připojení své nemovitosti na kanalizační síť způsobem uvedeným výše v odst. 2 a 3 tohoto článku Dohody.

 

II.

Předmět Dohody

 

1.         Vlastník nemovitosti se na základě této Dohody zavazuje zaplatit DSO jednorázový paušální příspěvek na vybudování kanalizační přípojky ve výši 60.000 Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých).

 

2.         DSO se zavazuje příspěvek dle odst. 1 (dále jen „příspěvek“) použít v celém rozsahu výhradně k financování na rozšíření kanalizační sítě, přičemž zaplacený příspěvek bude použit k zajištění:

-          odpovídajících technologických parametrů provedení kanalizační přípojky ve vztahu                 k celé kanalizační síti 

-          vypracování projektové dokumentace pro přípojku nemovitosti ke kanalizační síti (dále jen „projekt kanalizační přípojky“) včetně koordinace projektu přípojky s výstavbou kanalizační sítě

-          správného umístění a osazení sběrné šachty pro kanalizační přípojku

-          technické poradenské pomoci vlastníkovi nemovitosti při vlastní realizaci kanalizační přípojky.

 

3.         Vlastník nemovitosti se zavazuje uhradit příspěvek v hotovosti na pokladně LITAVA DSO  v Šaraticích, Náves 83, (budova OÚ) nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet DSO č.ú. 35 – 9011980287/0100, variabilní symbol – čtyřmístný kód 1324, vedený u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy .

 

4.         Vlastník nemovitosti je oprávněn požadovat vrácení příspěvku pouze za předpokladu, že připojení jeho nemovitosti na kanalizační síť nebude možné technicky realizovat a tuto skutečnost DSO Vlastníkovi nemovitosti písemně potvrdí. Vlastník nemovitosti není oprávněn požadovat od obce vrácení příspěvku z důvodu svého budoucího rozhodnutí nepřipojit se ke kanalizační síti.

 

5.         Vlastník nemovitosti se zavazuje umožnit zaměstnancům dodavatelů, kteří pro DSO LITAVA realizují zpracování projektu kanalizační přípojky a výstavbu kanalizační sítě, vstup na své pozemky za účelem zpracování projektu a umístění sběrné šachty.

 

6.         Vlastník nemovitosti se zavazuje provést na své náklady realizaci soukromé části kanalizační přípojky, a to v souladu s projektem kanalizační přípojky a příslušným povolením stavebního úřadu.

 

 

 

III.

Závěrečná ustanovení

 

1.         Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každý zástupce smluvní strany obdrží jedno vyhotovení.

 

2.         Tuto Dohodu je možno měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky.

 

3.         Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohody před podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

 

 

 

 

V Šaraticích dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

LITAVA DSO

………………………………         

 

Karel Kalouda

Předseda výboru

 

 

Kontaktujte nás