Info o důsledcích v případě nereflektování výzvy neplacení stočného!

     Vážení odběratelé,

nebude-li dlužná částka za stočné zaplacena i po první upomínce, budeme oprávněni
na odběrném místě podle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu přerušit odvádění odpadních vod.

Odvádění odpadních vod bude obnoveno pouze v pracovní dny, a to po uhrazení všech
pohledávek vč. paušálního poplatku na uhrazení nákladů spojených s přerušením odvádění odpadních vod, který činí 1.000,- Kč.
 

Finanční pohledávku navýšenou o paušální poplatek 1.000,- Kč je nutné uhradit na
bankovní účet 35-9011980287/0100 pod uvedeným variabilním symbolem základní pohledávky.

Věříme, že dlužné částky uhradí každý tak, abychom nebyli nuceni přistoupit k výše uvedeným krokům a následnému soudnímu vymáhání pohledávky navýšené o náklady spojené s přerušením
odvádění odpadních vod, úrok z prodlení a související náklady soudního řízení.


V případě, že byla úhrada realizována již před doručením 2.upomínky, tak ve vlastním zájmu předložte v kanceláři nejbližšího OÚ (popř. e-mailovou zprávou) doklad o této skutečnosti (např. výpis z účtu).


Děkujeme za předcházení této situaci.Kontaktujte nás