Technické informace

Technologie podtlakové kanalizace jsou vhodné zejména pro oblasti s rovinatým terénem a vysokou hladinou podzemní vody jako je tomu ve sdružených obcích, tj. oblasti s místními podmínkami, které nejsou vhodné pro běžné kanalizační systémy z technického i ekonomického hlediska.

Běžné metody pro dopravu odpadních vod jsou v podstatě na základě využití gravitační síly a sklonu potrubí.

Výhody podtlakového systému jsou především:

  •          krátká doba výstavy
  •          malé profily potrubí
  •          mělké výkopy
  •          flexibilní umístění potrubí
  •          zcela uzavřený systém bez zápachu
  •          jednoduchý provoz a údržba 

Zde vidíte názornou ukázku, jaký je rozdíl mezi standardní gravitační kanalizací a systémem podtlakovým:

Výhodami řešení je nezávislost na průběhu terénu, malé průměry potrubí, vysoká flexibilita v řešení a nízké provozní náklady. Další výhody spočívají v řešení při realizaci kanalizace tj. při malých profilech potrubí nízké náklady na zemní práce, na opravy zpevněných ploch zejména pak komunikací, výhodný souběh s ostatními sítěmi.

Odpadní vody z kanalizační sítě se shromažďují v centrální podtlakové stanici a odtud jsou čerpány na čistírnu odpadních vod nebo do další stokové sítě. Typická podtlaková stanice se skládá z podtlakových sběrný nádob (1-2), několika podtlakových čerpadel, dvou tlakových čerpadel a kontrolního elektrického panelu. Kanalizační větvený systém je udržován neustále v podtlaku pomocí podtlakových čerpadel.

Jednotlivé domy jsou připojeny na kanalizační síť pomocí sběrných šachet (SŠ), které jsou umístěny u každého domu (na privátním nebo veřejném pozemku). SŠ jsou vybaveny podtlakovým ventilem s řídící jednotkou, které tvoří rozhraní mezi gravitační částí kanalizace (kanalizační přípojka z domu) a podtlakovou částí kanalizace (podružný podtlakový kanalizační řád). Splaškové odpadní vody odtékají z domu gravitační kanalizační přípojkou do sběrné jímky SŠ. Po naplnění tohoto prostoru se ventil automaticky otevře a podtlak odsaje odpadní vody z akumulačního prostoru do podtlakové kanalizační sítě, ventil se následně automaticky uzavře (asi po 5 vteřinách). Cyklus se následně opět opakuje. Ventil využívá ke své práci rozdílu tlaku, není tedy k práci ventilu potřeba elektrická energie.

 

Umístění sběrných šachet v terénu:

 

Pro více informací a vysvětlení technologie podlatkové kanalizace, prosím, klikněte zde:  VACUUM systém Roediger_katalog.pdf (1789209)

Pro popis a ukázku montáže sběrné šachty, prosím, klikněte zde: Montáž šachty G.pdf (1180718)
 
Schéma k napojení odpadu z domu na šachtu k nahlédnutí zde: Schema napojení odpadu z domu na šachtu.pdf (66956)
 
Pro detailní informace o systému (v anglickém jazyce) prosím, klikněte zde: www.roevac.com/page/en

 

Kontaktujte nás