Pravidla a podmínky připojení

Základní pravidla a podmínky  připojení  nemovitostí na podtlakovou kanalizaci  (aktualizováno 05/2020)

1.       Tato pravidla stanovují  základní podmínky pro přípravu a realizaci připojení jednotlivých nemovitostí v obcích Šaratice,Hostěrádky-Rešov  a Zbýšov na novou splaškovou kanalizaci a ČOV, budovanou dobrovolným svazkem těchto obcí , s názvem  LITAVA, sídlem Šaratice,Náves 83, registrovaným JM Krajským úřadem.

2.       Připojit svoji nemovitost, a využívat tak, po zahájení provozu ČOV a kanalizace, služby odvodu a likvidace splaškových vod, má právo každý majitel nemovitosti v k.ú. těchto obcí, který splní všechny formální  i technické podmínky  stanovené zákonem, správním orgánem a také těmito pravidly. Na připojení tedy není automatický právní nárok a DSO LITAVA má právo připojení nemovitosti odmítnout, pokud nebudou splněny některé z podmínek a pravidel.

3.       Připojení nemovitosti se realizuje vybudováním „kanalizační přípojky“ , která je technicky vymezena  kanalizačním potrubím mezi nemovitostí a místem jeho zaústění  na stoku veřejné kanalizační sítě, kterým je k tomu účelu určená a DSO Litava vybudovaná,  sběrná  šachta  se speciálním podtlakovým zařízením pro odčerpávání  splaškových vod. Tato šachta je nedílnou součástí veřejné kanalizační sítě a majetkem DSO LITAVA. Gravitační část kanalizační přípojky mezi ní a nemovitostí je pak majetkem majitele nemovitosti, který nese plnou odpovědnost za její vybudování, správné provedení a hradí 100% nákladů na její zřízení, provoz a údržbu.

4.       Z důvodu garance dodržení  legislativních podmínek daných dotačním programem SFŽP ČR (Státní fond životního prostředí), splnění podmínek pro vydání příslušných povolení  v potřebných  termínech pro jednotlivé přípojky a zajištění správných technologických parametrů provedení přípojek ve vztahu k celé kanalizační síti, poskytne DSO Litava technickou a poradenskou pomoc majiteli nemovitosti při vlastní realizaci stavby přípojky.  

5.       Na zajištění úprav veřejné  splaškové  kanalizační sítě, optimálního umístění a osazení sběrné  šachty pro zaústění přípojky, poskytnutí  odborné technické pomoci při stavbě přípojky, zajištění materiálu na podtlakovou část přípojky vč. sběrné šachty, je každý majitel nemovitosti, který v souladu s těmito podmínkami a pravidly požádá o připojení své nemovitosti k veřejné kanalizaci,  na základě smlouvy, povinen uhradit  jednorázový paušální příspěvek ve výši 60.000,- Kč.

6.       Zaplacený příspěvek dle odst.5  je účelovým příjmem rozpočtu DSO Litava, který bude použitý na vybudování odbočky stávající trasy kanalizace a dodání domovní šachty vč. jejího napojení a zprovoznění - zemní a výkopové práce hradí a popř. i zajišťuje majitel připojované nemovitosti.

7.       Nezaplacením příspěvku dle těchto pravidel, v celé výši či stanoveném termínu,  zaniká právo majitele nemovitosti na připojení k veřejné kanalizační síti. 

 

Tato pravidla a podmínky byly schváleny zastupitelstvy všech obcí svazku LITAVA a platí po všechny obce stejně.  

Stručně a zjednodušeně to tedy znamená :     

1. Požádám si o připojení RD na budovanou kanalizaci, pokud je to v technických možnostech, tak dostanu příslib na připojení  

2. Jako majitel nemovitosti si zajistím projektanta, který vypracuje projekt "Přípojky RD na kanalizaci" (pokud se jedná o novostavbu, tak bývá součástí projektu). Všechny náklady s tím spojené vč. správního poplatku atd., zaplatím já

3. Uzavřu s DSO smlouvu na poskytnutí finančního příspěvku a zaplatím 60.000,- Kč 

4. Svazek obcí pak ve spolupráci se mnou zajistí vybudování odbočky z hlavního řádu a osazení  domovní šachty - zemní a výkopové práce hradím a popř. i zajišťuji já

5. Po osazení domovní šachty si zrealizuji gravitační část přípojky splaškové kanalizace, popř. přepojím stávající odpady (nesmí být připojena žádná dešťová voda!!!), uvedu dotčené pozemky vč. zpevněných povrchů do původního stavu 

 

Kontaktujte nás