Pravidla a podmínky připojení

Základní pravidla a podmínky  připojení  nemovitostí na podtlakovou kanalizaci  (aktualizováno 05/2020)

1.       Tato pravidla stanovují  základní podmínky pro přípravu a realizaci připojení jednotlivých nemovitostí v obcích Šaratice,Hostěrádky-Rešov  a Zbýšov na novou splaškovou kanalizaci a ČOV, budovanou dobrovolným svazkem těchto obcí , s názvem  LITAVA, sídlem Šaratice,Náves 83, registrovaným JM Krajským úřadem.

2.       Připojit svoji nemovitost, a využívat tak, po zahájení provozu ČOV a kanalizace, služby odvodu a likvidace splaškových vod, bude mít právo každý majitel nemovitosti v k.ú. těchto obcí, který splní všechny formální  i technické podmínky  stanovené zákonem, správním orgánem a také těmito pravidly. Na připojení tedy není automatický právní nárok a DSO LITAVA má právo připojení nemovitosti odmítnout, pokud nebudou splněny některé z podmínek a pravidel.

3.       Připojení nemovitosti se realizuje vybudováním „kanalizační přípojky“ , která je technicky vymezena  kanalizačním potrubím mezi nemovitostí a místem jeho zaústění  na stoku veřejné kanalizační sítě, kterým je k tomu účelu určená, a DSO Litava vybudovaná,  sběrná  šachta  se speciálním podtlakovým zařízením pro odčerpávání  splaškových vod. Tato šachta je nedílnou součástí veřejné kanalizační sítě a majetkem DSO LITAVA. Gravitační část kanalizační přípojky mezi ní a nemovitostí je pak majetkem majitele nemovitosti, který nese plnou odpovědnost za její vybudování, správné provedení a hradí 100% nákladů na její zřízení, provoz a údržbu.

4.       Z důvodu garance dodržení  legislativních podmínek daných dotačním programem SFŽP ČR (Státní fond životního prostředí), splnění podmínek pro vydání příslušných povolení  v potřebných  termínech pro jednotlivé přípojky, a zajištění správných technologických parametrů provedení přípojek ve vztahu k celé kanalizační síti, poskytne DSO Litava technickou a poradenskou pomoc majiteli nemovitosti při vlastní realizaci stavby přípojky.  

5.       Na zajištění úprav veřejné  splaškové  kanalizační sítě, optimálního umístění a osazení sběrné  šachty pro zaústění přípojky, poskytnutí  odborné technické pomoci při stavbě přípojky, zajištění materiálu na podtlakovou část přípojky vč. sběrné šachty, je každý majitel nemovitosti, který v souladu s těmito podmínkami a pravidly požádá o připojení své nemovitosti k veřejné kanalizaci,  na základě smlouvy, povinen uhradit  jednorázový paušální příspěvek ve výši 60.000,- Kč.

6.       Zaplacený příspěvek dle odst.5  je účelovým příjmem rozpočtu DSO Litava, který bude použitý na vybudování odbočky stávající trasy kanalizace a dodání domovní šachty vč. jejího napojení a zprovoznění.

7.       Nezaplacením příspěvku dle těchto pravidel, v celé výši či stanoveném termínu,  zaniká právo majitele nemovitosti na připojení k veřejné kanalizační síti. 

 

Tato pravidla a podmínky byly schváleny zastupitelstvy všech obcí svazku LITAVA a platí po všechny obce stejně.  

Stručně a zjednodušeně to tedy znamená :     

1. Požádám si o připojení RD na budovanou kanalizaci 

2. Uzavřu s DSO jednoduchou smlouvu na poskytnutí finančního příspěvku a zaplatím 60.000,- Kč 

3. Svazek obcí pak zajistí vybudování odbočky a osazení  domovní šachty. 

4. Jako majitel nemovitosti si zajistím projektanta, který vypracuje projekt "Přípojky RD na kanalizaci". Všechny náklady s tím spojené vč. správního poplatku atd., zaplatím já.

5. Po osazení domovní šachty si zrealizuji gravitační část přípojky splaškové kanalizace, popř. přepojím stávající odpady (nesmí být připojena žádná dešťová voda!!!)