Odpovědi na často kladené dotazy

 

Kterými základními zákony se řídí problematika odpadních vod a kanalizací?

·         Zákon č. 254/2001 Sb. ve znění platném k 25. 3. 2011 o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)

·         Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění

·         Zákon 428/2001 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu 274/2001 Sb., vyhláška 120/2011 Sb.

·         Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

 

Proč je nutno řešit likvidaci odpadních vod?

Dle platné legislativy v oblasti životního prostředí každý, kdo produkuje odpadní vody musí zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem. Tento požadavek se týká jak jednotlivých domácností, tak podnikatelských subjektů a obcí a to bez rozdílu počtu trvale bydlících obyvatel.

Legislativa:

1.     Směrnice Rady EU č. 91/271/EHS o čištění komunálních odpadních vod;

2.     Zákon č. 254/2001 Sb. a vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (zejména novela 20/2004 Sb., takzvaná euro novela);

3.     Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů;

4.     Vyhláška MZe ČR 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.;

5.     Nařízení vlády 229/2007 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

V případě domácností došlo k významné změně dne 1. 1. 2008, kdy nabyl účinnosti požadavek Vodního zákona uvedený v Části I, Čl. II, odst. 2, zákonu č. 20/2004 Sb., který zni:

„Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. V případě, že doba, na kterou byla tato rozhodnutí udělena, uplynula před dnem účinnosti tohoto zákona, prodlužuje se jejich platnost do 31. prosince 2004. Ustanovení §9 odst. 4 vodního zákona tímto bodem není dotčeno“.

V souladu s požadavkem zákona tedy každý majitel nemovitosti, který produkuje odpadní vody a vypouští tyto vody po mechanickém předčištění do recipientu (vodního toku, příkopy nebo na terén) nebo do vod podzemních (podmoku, trativodu nebo meliorace) má požádat příslušný Vodoprávní úřad o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Podmínkou vydání povolení je uvedení stávajícího stavu likvidace odpadních vod do souladu s požadavky platné legislativy.

V případě, že majitel nemovitosti nemá možnost napojit splaškové odpadní vody na veřejnou kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod (dále jen ČOV) to znamená nahradit stávající septik (žumpu s přepadem) vodotěsnou bezodtokovou jímkou nebo vybudovat domovní ČOV.

V opačném případě od 1. 1. 2008 majitel nemovitosti postupuje v rozporu se zákonem a v případě zjištění protiprávního stavu bude mu uložena pokuta od 5 do 50 tis. Kč (v případě, že se jedná o fyzické osoby).

Tato povinnost neplatí, pokud odpadní vody z domácnosti jsou vypouštěny do veřejné kanalizace.

V případě obce, která vlastní nebo provozuje veřejnou kanalizaci, která odvádí odpadní vody bez čištění do recipientu platí obdobné ustanovení zákona.

Mimo to je obec v případě, že množství vypouštěného znečištění a kvalita vody na odtoku do recipientu překračuje zákonem stanovené podmínky (viz příloha č. 2 zákona č. 254/2001 Sb.), povinna platit poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod a poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod - viz Hlava X, § 89, odst. 1 Vodního zákona.

Z pohledu implementace právních předpisů EU do legislativy ČR platí, že obce nebo aglomerace (souvislé zastavené území s počtem obyvatel nad 2000 EO, bez ohledu na správní členění) musí zajistit likvidaci odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády viz podklad /5/. Tato povinnost je zakotvena v euronovele vodního zákona, kde v Čl. II, odst. 2. je uvedeno:

„Obce, jejichž současně zastavěné území je zdrojem znečištění o velikosti nad 2.000 ekvivalentních obyvatel, nebo ty, které této velikosti dosáhnou do 31. prosince 2010, jsou povinny nejpozději do 31. prosince 2010 zajistit odkanalizování a čištění jejich odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle §38 odst. 5 vodního zákona, ve znění tohoto zákona.“

Do kdy musíme být napojeni?

Toto je špatně postavená otázka. Ze zákona je od 1. 1. 2008  zakázáno používání septiků, resp. vypouštění přepadu z nich do povrchových (Litava) a podzemních vod. Žumpy mohou sloužit ke shromažďování odpadních vod z objektu, musí však být prokazatelně nepropustné a bezodtokové (technickou a stavebních stránku žumpy řeší stavební zákon). Odvoz obsahu žumpy a jeho likvidaci může provádět jen oprávněná osoba s příslušnou certifikací na zákonem povoleném místě. To znamená, že likvidace musí být prováděna na k tomu určené čistírně odpadních vod - při dodržení přísných kriterií je nejbližší vhodná čistírna ve  Slavkově u Brna nebo Modřicích. V případě, že občan provozuje bezodtokovou žumpu, musí doklady o likvidaci splaškových vod uschovávat pro možnou kontrolu ze strany oprávněných orgánů. Řešit problém napojení splaškových vod tedy musíme všichni bezprostředně. Doporučujeme, aby se na kanalizaci připojili urychleně všichni, u kterých je to technicky možné. Všichni ostatní musí likvidaci odpadních vod řešit jiným způsobem dle zákona (vodotěsná jímka na vyvážení, ve vyjímečných případech vodoprávní orgán může povolit vlastní mini ČOV).

Kdo mě zkontroluje, zda likviduji odpadní vody v souladu se zákonem?

Kontrola dodržování předpisů z oblasti likvidace odpadních vod u fyzických osob (občanů) i podnikatelů a firem tuto kontrolu provádí Česká inspekce životního prostředí, vč. možnosti uložení nemalých sankcí. A docela se dá očekávát, že se mi o kontrolu "postará" některý ze spoluobčanů, který nebude chtít akceptovat , že on MUSÍ a já NE... 

Co se rozumí splašky?

Splašky se rozumí veškeré odpadní vody, které odcházejí z domu. Tedy nejenom odpad z WC, ale i kuchyně, koupelny, prádelny atd. V mnoha případech je proto při budování přípojky nutné provést propojení jednotlivých odpadů v domě.

Mohou být do splaškové kanalizace zaústěny i dešťové vody?

V žádném případě. Splašky musí být jednoznačně odděleny od dešťové vody, která do této kanalizace nepatří. Existují velmi jednoduché systémy kontroly, jak neoprávněné napojení zkontrolovat (zkouška buď vodou, nebo v případně nemožnosti zkouška kouřem).

Musí mít každý samostatnou přípojku?

Přípojku musí mít každý samostatnou - není možné, že se např. dva sousedé domluví a vybudují přípojku společnou do jedné sběrné šachty (pouze ve zcela výjimečných případech,kdy to bude nutné z nějakých technických důvodů stavby). Hlavním důvodem je zejména zajištění odpovědného chování při budoucím provozu kanalizace - Příklad: pokud si do kanalizace spláchnu hadr nebo rozbitý hrnek, a zablokuji či poškodím tím vakuuový ventil ve sběrné šachtě u mého RD, ponesu si následky sám; Minimálně do odstranění závady nebudu moct kanalizaci používat - ale nebude za mou nezodpovědnost trpět i soused, nebo naopak, já za něj.... Obdobně se to dá aplikovat i na případ, že jeden ze sousedů bude dlouhodobě evidován jako dlužník, může se jednat v jeho případě i o odstavení služby do doby úhrady jeho závazku.....

Vyplatí se mi napojení do kanalizace cenově?

Jednoznačně. Průměrná spotřeba vody čtyřčlenné rodiny je cca 120 m3/rok. Z toho min. 100 m3 skončí v žumpě. Jak je uvedeno výše, aby žumpa splňovala současné předpisy, nesmí mít (mimo jiné) žádný přepad. Z toho vyplývá, že celý obsah musíte vyvézt a ekologicky zlikvidovat. Při 10kubíkové cisterně je to 10 vyvezení ročně, která Vás přijdou cca na 50 až 60 tis.Kč ročně. Za stočné byste i po loňském zvýšení ceny zaplatili 9000,- Kč/rok vč. DPH. Finanční rozdíl je jednoznačný (problémy a práci se zajištěním likvidace nepočítáme).

Vyplatí se mi napojení RD odložit až na pozdější dobu, třeba až uvidím jak to opravdu funguje?

V žádném případě. Pokud jste z jakéhokoliv důvodu nestihli připojit na kanalizaci v době její výstavby, kdy byla celá stavba vč. sběrných šachet spolufinancována SFŽP a obcemi svazku LITAVA, nyní si už musíte na vlastní náklady zajistit projekt, povolení a stavbu  Vaší přípojky RD sami. Také nyní musíte počítat s paušálním příspěvkem na připojení aktuálně ve výši 60.000,- Kč + náklady na výkopové a zemní práce. V budoucnu se dá navíc předpokládat, že ani tento příspěvek nebude konečnou částkou - zatím jednotlivé obce za svých rozpočtů dokrývají rozdíl mezi skutečnými náklady (což nemusí z různých důvodů trvat věčně) a navíc všechny ceny za materiál i práci stoupají......

 

Poznámky k tématu: 

Je naprosto nepřípustné vypouštět odpadní vody a přepady septiků do potoků, či jiných vodotečí, po dokončení a zprovoznění obecní kanallizace! A je jistě  korektní říci, že je také zcela nemorální, aby zodpovědná většina občanů zákon dodržovala, platila stočné a část se jim „vysmívala“, že jsou hlupáci, že to jde i nadále bez zákonné likvidace splašků. Nepůjde. Neberte to na lehkou váhu.

Kontaktujte nás