Informace o postupu výstavby ČOV a kanalizace

Na základě prvních jednání a výstupu z koordinačních porad, se zhotovitelem stavby, o upřesňování předběžného harmonogramu výstavby, lze objektivně předpokládat, že do konce r.2014 nebudou zahájeny stavební ani výkopové práce přímo v obcích.Stavební práce budou v první fázi realizovány na stavbě čistírny odpadních vod (ČOV) Šaratice, a přečerpávacích stanic ve Zbýšově a Hostěrádkách-Rešově; Podle vývoje počasí bude případně v r.2014 zahájena stavba hlavních stok mezi obcemi.
 
Nadcházející Vánoční svátky a oslavy Nového roku 2015 tak snad ještě proběhou bez nepřijemných, i když nezbytných, doprovodných jevů každé takové stavby (výkopy,zvýšený provoz stavebních strojů a dopravy v obcích apod.).Ale protože termíny jsou bohužel velmi neúprostné a tvrdě nastavené,může IMOS Brno, jako zhotovitel stavby, v případě potřeby, o své vůli změnit tento plán. 
 
  

V období do 10. 2. 2015 byly provedeny následující práce:

TZ 200 - Vakuové stanice

TZ 203  - Stavební část VS3 Hostěrádky - Rešov

- Vytýčení stavby, výstavba  oplocení, zemní práce

- Provádění pažení budoucí stavební jámy (zarážení štětovnic).

- Odtěžení a odvoz zeminy ze stavební jámy

TZ 202  - Stavební část VS2 Zbýšov

- Vytýčení stavby, výstavba oplocení, zemní práce

- Provádění pažení budoucí stavební jámy (zarážení štětovnic).

- Odtěžení a odvoz zeminy ze stavební jámy

TZ 201  - Stavební část VS1 Šaratice

- Vytýčení vakuové stanice, skrývka ornice, zemní práce

- Provádění pažení budoucí stavební jámy (zarážení štětovnic).

TZ 300 - ČOV Šaratice

- Vytyčení hranic dotčených pozemků a stávajících inženýrských sítí.

- Skrývka ornice.

TZ 203.2 - Příjezdová komunikace k ČOV

- Vytýčení, skrývka ornice , příprava  příjezdové cesty pro pojezd těžkou techniku

Výtlak V2 Hostěrádky - Rešov, Šaratice

- vytýčení trasy, skrývka ornice, manipulační pruh

- pokládka potrubí PE100 od Hostěrádek po řeku Litavu v Šaraticích

Výtlak V1 Zbýšov, Šaratice

- vytýčení trasy, skrývka ornice, manipulační pruh

- pokládka potrubí PE100

V období do 4.3. 2015 byly provedeny následující práce:

Vakuová stanice VS1 Šaratice - montáž a obsypy  tanků VS.

Provozní budova - podkladní betony pod pasy ,  sběrná jímka - podkladní betony

Hostěrádky - Rešov - hloubení rýhy, pokládka podtlakového potrubí stoka A a stoka B 

Zbýšov  - hloubení rýhy, pokládka podtlakového potrubí stoka B a C1

Šaratice - stoka A1, A, vodovodní přípojka a výtlak V1

ČOV Šaratice - pokládka sítí na ČOV, cca 14 dnů potom pokračování v  zarážení štětovnic

Kompletace sběrných šachet na stavebním dvoře před montáží na trase.

Vakuová stanice VS2 Hostěrádky - montáž biologického filtru

Provozní budova - základy ,  sběrné tanky - obetonování

V období do 13.3. 2015 byly provedeny následující práce:

TZ 200 - Vakuové stanice

TZ 203  - Stavební část VS3 Hostěrádky - Rešov

- betonáž dna biofiltru, osazení sběrných tanků

- podkladní beton  jímky nad sběrnými tanky

- základy provozní budovy azáklady jímky nad sběrnými tanky

 

TZ 202  - Stavební část VS2 Zbýšov

- osazení sběrných tanků, obsyp tanků

TZ 300 - ČOV Šaratice

TZ 301.IO

- položení vodovodní přípojka

 TZ 302.IO

- montáž přípojky el. energie NN pro ČOV a VS1

TZ 100 Stoková síť

Větev A, A1 -Šaratice - výkop rýhy, pokládka potrubí, obsypy, zásypy

Větev B, C1, C1-3, C1-5 - Zbýšov - výkop rýhy, pokládka potrubí, obsypy, zásypy

Větev A, B - Hostěrádky-Rešov- výkop rýhy, pokládka potrubí,obsypy, zásypy

04 - Vedlejší náklady - dokončení montáže reklamních panelů ve Zbýšově a Hostěrádkách

 V období do 24.3. 2015 byly provedeny následující práce:

Vakuová stanice VS3 Zbýšov - betonáž nad sběrnými tanky

ČOV Šaratice -štěrkový polštář pod podkladní betony kalojemů,/ zítra betonáž/

- Výkop pro kalojemy,

- beranění štětovnic

Stoková síť:

Hostěrádky - Rešov : stoka A, B, B1, B2, C2

Šaratice : stoka A, A1, A8

Zbyšov : stoka C1, C1-3, B

III. Zpráva zhotovitele do data 7.4.2015

TZ 300 ČOV Šaratice


TZ303 Biologická linka-  hloubení zeminy na základovou desku

TZ305 III.stupeň čištění -    betonáž základové desky

-            montáž výztuže stěn

TZ 200 Vakuové stanice

TZ201 VS Šaratice - zemní práce

                                 -  montáž štětovnic

TZ202 VS Zbýšov - montáž bednění stěn podzemní části podtlakové stanice

                                -  montáž bednění stěn podzemní části sběrných tanků

TZ203 VS Hostěrádky- Rešov - betonáž stěn sběrných tanků

                                                    -  betonáž stěn podtlakové stanice

                                                    -  betonáž stěn biologického filtru

                                                    -  demontáž systémového bednění

Zápis z 3. kontrolního dne (KD) stavby:

"Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov,Hostěrádky-Rešov",

konaného dne 14. 4. 2015

Objednatel:                 Obec Šaratice (DSO Litava)             p. Karel Kalouda (starosta,předsedaDSO)

                                     Obec Šaratice                                     Ing.Marek Silnica (místostarosta)

                                   Obec Hostěrádky- Rešov                     p. Zdeněk Petráš (starosta)

                                                                                                   Ing. Leoš Pokorný

                                   Obec Zbýšov                                         p. Jaroslav Žalkovský (starosta)

TDI:                             AP INVESTING, s.r.o.                            Ing. Jiří Melcher

                                                                                                   Ing. Bohumil Koura

Zhotovitel:                  IMOS BRNO, a.s.                                 Ing. Petr Nop                    

                                                                                                   p. Dušan Kirš

Projektant:                   Inprojekt Louny, s.r.o.                     Ing. Dagmar Košová   - omluvena

                                                                                                   Ing.Vladimír Drvota   - omluven

Dotace:                        Allowance                                           Ing.Simona Matisová  - omluvena

Administrátor akce:     SFŽP ČR                                            Ing. Zdeněk Havel       - omluven  

I. Zpráva objednatele

V období od minulého KD byly provedeny následující práce:

TZ200 - Vakuové stanice

TZ 203  - Stavební část VS3 Hostěrádky -Rešov

-podlahová deska provozní budovy

-demontáž štětovnic

-obsypy objektů VS

-zdění obvodového zdiva provozní budovy

TZ202  - Stavební část VS2 Zbýšov

-betonáže stěn jímky pro tanky

-obsypy

-demontáže štětovnic

-výkop jam pro biofiltr a provozní budovu

TZ300 - ČOV Šaratice

TZ304 kalojemy- výkop jámy, betonáž dno, betonáž stěn kalojemu

TZ303 biologická linka - štětovnice, výkop jámy, výztuž dna a betonáž dna

TZ100 Stoková síť

Šaratice
VětevA1-3, A1, A8,A8-4,A8-1,A9-3 - výkop rýhy, pokládka potrubí, obsypy, zásypy

Zbýšov

Větev C1-1.1,C1-1,C1-3,C1-3-1,C1-3-2,B - výkop rýhy, pokládka potrubí, obsypy, zásypy

Proběhly podtlakové zkoušky větví: Hostěrádky-Rešov

Větev A2-3,C,C2-1,C2,B2,A - výkop rýhy, pokládka potrubí, obsypy, zásypy

I. Zpráva zhotovitele

Do příštího KD se předpokládá provádění následujících
prací: - pokračování ve stavebních pracích na vakuových stanicích a ČOV, pokládka
potrubí kanalizačních stok v Šaraticích, Hostěrádkách a Zbýšově.

 TZ 203 - Stavební část VS3 Hostěrádky - Rešov

TZ202   - Stavební část VS2 Zbýšov

TZ201   - Stavební část VS1 Šaratice

TZ300   - ČOV Šaratice

TZ100 - stoková síť - Šaratice, Zbýšov,Hostěrádky-Rešov.

III. Finanční plnění

Odsouhlasená fakturace za 3/2015                                                       13 663 022,20 Kč bez DPH

Celková prostavěnost (od počátkustavby)                                           31 431 526,29 Kč bez DPH

Celková prostavěnost v procentech                                                       16,13  %


IV. Zpráva zhotovitele do data 28.4.2015

TZ 300 ČOV Šaratice

TZ 301 HTÚ - výkop rýhy po gabionovou stěnu tvořící hranici pozemku

TZ 303 Biologická linka- bednění, vázání výztuže stěn biologické linky

TZ 304 Kalojemy - bednění, vázání výztuže stěn kalojemů

TZ 302 Sdružený objekt - hutnění polštáře pod základy

TZ 200 Vakuové stanice

TZ 201 VS Šaratice - obsypy sběrných tanků

                                  -  betonáž dna jímky nad tanky

TZ 202 VS Zbýšov - betonáž základů a dna biofiltru

                                 -  bednění a montáž výztuže biofiltru

                                 -  zásypy kolem   objektů         

TZ 203 VS Hostěrádky- Rešov - dokončena hrubá stavba provozní budovy

                                                    -  montáž propojovacího potrubí mezi objekty

                                                    - obsypy kolem objektů           

Stoková síť:

Hostěrádky : stoka C, B1, A4, A2-3

Šaratice : stoka A, A1-3.1.1, A9-3, A8-3, A8-2, A8, A8-1

Zbýšov : stoka B, C, C1-1,

TZ 202 výtlak Zbýšov

- montáž výtlaku V1 v komunikaci od VS Zbýšov

V. Zpráva zhotovitele do data 12.5.2015 

    TZ 300 ČOV Šaratice

TZ301 HTÚ - montáž gabionové stěny

TZ303 Biologická linka- betonáže stěn biologické linky

TZ304 Kalojemy - zkouška vodotěsnosti  kalojemu č. 1 a 2 / viz protokol/

TZ 200 Vakuové stanice

TZ201 VS Šaratice - betonáž jímky nad sběrnými tanky

TZ202 VS Zbýšov

- zdivo provozní budovy

- betonáž stěny biofiltru

TZ203 VS Hostěrádky- Rešov - dokončena hrubá stavba provozní budovy včetně kce krovu                                             

Stoková síť:

Hostěrádky- Rešov : stoka B 3-1,B4,B2-b,B,B2-a,B2,A2,A2-3

Šaratice : stoka A, A1-3.1.1,A-2,A1-2,A8,A8-3,A11,A9 

Zbýšov : stoka B,C,B1,

 

 Zápis z 4. kontrolního dne (KD) stavby:"Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov",


konaného dne 18. 5. 2015

Přítomni:

Objednatel:              Obec Šaratice (DSO Litava)              p. Karel Kalouda (starosta, předsedaDSO)

                                   Obec Šaratice                                      Ing.Marek Silnica (místostarosta)

                                   Obec Hostěrádky- Rešov                   p. Zdeněk Petráš (starosta)

                                   Obec Zbýšov                                       p. Jaroslav Žalkovský (starosta)

TDI:                            AP INVESTING, s.r.o.                            Ing. Jiří Melcher                                                                  
                                                                                                  Ing. Bohumil Koura

Zhotovitel:                  IMOSBRNO, a.s.                                 Ing.Petr Nop                    

                                                                                                   p. Dušan Kirš

Projektant:                  Inprojekt Louny, s.r.o.                       Ing. Dagmar Košová   - omluvena

                                                                                                   Ing. Vladimír Drvota   

Dotace:                       
Allowance                                                                                 Ing. Simona Matisová 

Administrátor akce:    SFŽP ČR                                               Ing. Zdeněk Havel      

           

I. Zpráva objednatele

V období od minulého KD byly provedeny následující práce:

TZ 300 ČOV Šaratice

TZ301 HTÚ - montáž gabionové stěny

TZ303 Biologická linka- betonáže stěn biologické linky

TZ304 Kalojemy - zkouška vodotěsnosti  kalojemu č. 1 a 2 / viz protokol/

 

TZ 200 Vakuové stanice

TZ201 VS Šaratice - betonáž jímky nad sběrnými tanky

TZ202 VS Zbýšov - zdivo provozní budovy betonáž stěny biofiltru

TZ203 VS Hostěrádky- Rešov - dokončena hrubá stavba provozní budovy včetně konstrukce krovu a finální krytiny

Stoková síť:

Hostěrádky - Rešov : stoka B 3-1,B4,B2-b,B,B2-a,B2,A2,A2-3 výkop rýhy,pokládka potrubí, obsypy, zásypy

Šaratice : stoka A, A1-3.1.1,A-2,A1-2,A8,A8-3,A11,A9, výkop rýhy, pokládka potrubí, obsypy, zásypy

Zbýšov : stoka B,C,B1, výkop rýhy, pokládka potrubí, obsypy, zásypy

I. Zpráva zhotovitele

Do příštího KD se předpokládá provádění následujících prací:

- pokračování ve stavebních pracích na vakuových stanicích a ČOV, pokládka potrubí kanalizačních stok
v Šaraticích, Hostěrádkách a Zbýšově.

 TZ 203 - Stavební část VS3 Hostěrádky - Rešov

TZ 202   - Stavební část VS2 Zbýšov

TZ 201   - Stavební část VS1 Šaratice

TZ 300   - ČOV Šaratice

TZ 100 - stoková síť  - Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov.

III. Finanční plnění

Celková cena stavby                                                                194 872 580,00 Kč bez DPH

Odsouhlasená fakturace za 4/2015                                        24 414 720,85 Kč bez DPH

Celková prostavěnost (od počátku stavby)                           55 846 247,53 Kč bez DPH

Celková prostavěnost v procentech z rozsahu díla                                             28,66  %Zápis z 5. kontrolního dne (KD) stavby:

"Kanalizace a ČOV

Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov"

konaného dne 23. 5. 2015

Přítomni:

Objednatel:              Obec Šaratice (DSO Litava)              p. Karel Kalouda (starosta, předsedaDSO)

                                   Obec Šaratice                                      Ing.Marek Silnica (místostarosta)

                                   Obec Hostěrádky- Rešov                   p. Zdeněk Petráš (starosta)

                                   Obec Zbýšov                                       p. Jaroslav Žalkovský (starosta)

TDI:                            AP INVESTING, s.r.o.                            Ing. Jiří Melcher                                                                  
                                                                                                  Ing. Bohumil Koura

Zhotovitel:                  IMOSBRNO, a.s.                                 Ing.Petr Nop                    

                                                                                                   p. Dušan Kirš

Projektant:                  Inprojekt Louny, s.r.o.                       Ing. Dagmar Košová   - omluvena

                                                                                                   Ing. Pavel Mrzena  

Dotace:                       
Allowance                                                                                 Ing. Simona Matisová 

Administrátor akce:    SFŽP ČR                                               Ing. Zdeněk Havel

    

           

I. Zpráva objednatele

V období od minulého KD byly provedeny následující práce:

TZ 300 ČOV Šaratice

TZ301 HTÚ - montáž gabionové stěny, obsypy všech objektů

TZ303 Biologická linka- obsypy, vytažení štětovnic, ŽB deska pod dávkování chemikálií

TZ304 Kalojemy - betonáž schodiště do kalojemů, montáž zámečnických výrobků

TZ302 Sdružený objekt - podkladní betony, základy, rozvody, deska

TZ305 Třetí stupeň čištění - podkladní beton, betonáž desky a stěn

Rozvody vody, elektra, výtlaky z vakuových tanků do česlovny, propojení stok s vakuovými tanky, propojení tanku se sdruženým objektem

TZ 200 Vakuové stanice

TZ201 VS Šaratice - obsypy kolem objektu, propoje potrubí, vše hotovo, chybí osazení stropu nad tanky dřevěnými rošty

TZ202 VS Zbýšov - betonáž věnce, montáž krovu, střešní konstrukce a pokládka krytiny, svody, okapy, elektrorozvody, omítky, podlaha, propojení stok s vakuovými tanky, propojení tanků s provozní budovou, napojení výtlaku

TZ203 VS Hostěrádky- Rešov - dokončena hrubá stavba provozní budovy včetně konstrukce krovu a finální krytiny, omítky vnitřní, elektrorozvody, podlaha, propojení stok s vakuovými tanky, propojení tanků s provozní budovou, napojení výtlaku vše připraveno na montáž technologů

Stoková síť:

Hostěrádky Rešov: stoka B3,B3-2,B,B2c, výkop rýhy, pokládka potrubí, obsypy, zásypy, přípojky

Šaratice : stoka A,A1,A9,A9-3,A9-3.1,A1-3,A1-1,A1-2, výkop rýhy, pokládka potrubí, obsypy, zásypy, přípojky

Zbýšov : stoka C1,B,C,C1-2,B2,C2 výkop rýhy, pokládka potrubí, obsypy, zásypy, přípojky

Finanční plnění

Celková cena stavby                                                                         194 872 580,00  Kč bez DPH

Odsouhlasená fakturace za 5/2015                                                      25 036 893,38 Kč bez DPH

Celková prostavěnost (od počátku stavby)                                         80 886 140,91 Kč bez DPH

Celková prostavěnost v procentech z rozsahu díla                                             41,52  %


Zápis z 7. kontrolního dne (KD) stavby:"Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov,Hostěrádky-Rešov",

konaného dne 8. 9. 2015

Přítomni:

Objednatel:              Obec Šaratice (DSO Litava)              p.Karel Kalouda (starosta, předsedaDSO)

                                   Obec Šaratice                                      Ing.Marek Silnica (místostarosta)

                                   Obec Hostěrádky- Rešov                   p.Zdeněk Petráš (starosta)
                                   Obec Zbýšov                                       p. Jaroslav Žalkovský (starosta) - omluven

TDI:                            AP INVESTING, s.r.o.                           Ing. Jiří Melcher

                                                                                                 Ing. Bohumil Koura

Zhotovitel:                  IMOS BRNO, a.s.                               Ing. Petr Nop                

                                                                                                 p.Dušan Kirš   

Projektant:                  Inprojekt Louny, s.r.o.                    Ing. Dagmar Košová  - omluvena

                                                                                                 Ing. Pavel Mrzena - omluven

Dotace:                       Allowance                                          Ing.Simona Matisová 

Administrátor akce:    SFŽP ČR                                            Ing. Zdeněk Havel                 

I. Zpráva objednatele

V období od minulého KD byly provedeny následující práce:

TZ 300 ČOV Šaratice

TZ301 HTÚ - montáž gabionové stěny dokončena, obsypy všech objektů - dokončeno

TZ303 Biologická linka - montáž technologie

TZ304 Kalojemy - montáž zámečnických výrobků, montáž technologie,

TZ302 Sdružený objekt - omítky, podlahy, dlažby, obklady, montáž dveří, montáž  ocelových nosníků, osazení odvodňovacího žlabu, osazení dráhy pro kontejner, výmalba, spádové betony v česlovně,

TZ307 Rozvody vody v ČOV - montáže rozvodů vody

TZ308 Komunikace v ČOV - osazení obrubníků a přídlažby

TZ310 Stavební elektroinstalace - kompletní rozvody položeny

TZ 200 Vakuové stanice

TZ201 VS Šaratice -  vše hotovo, chybí osazení stropu nad tanky dřevěnými rošty

TZ202 VS Zbýšov - omítky vnitřní a venkovní, kompletace elektro, finální podlahy, montáž oplocení

TZ203 VS Hostěrádky- Rešov - omítky vnitřní a venkovní, kompletace elektro, finální podlahy

TZ100.M - montáž ventilů v šachtách a propojení na monitoring na všech obcích

Hostěrádky - Rešov : osazení přivzdušňovací stanice, stoka A,B,C,B3,výkop rýhy, pokládka potrubí, obsypy, zásypy,a  montáž přípojek

Šaratice : stoka A1,A1-5,A4,A4-1,  výkop rýhy, pokládka potrubí, obsypy, zásypy, přípojky

Zbýšov : stoky jsou položeny, probíhá montáž  přípojek

I. Zpráva zhotovitele

Do příštího KD se předpokládá provádění následujících prací:

- pokračování ve stavebních pracích a montáži technologických zařízení vakuových stanic a ČOV, dokončení pokládky
potrubí kanalizačních stok v Šaraticích, Hostěrádkách a přípojky na všech obcích.

TZ 203 - Stavební část VS3 Hostěrádky - Rešov

TZ 202   - Stavební část VS2 Zbýšov

TZ 201   - Stavební část VS1 Šaratice

TZ 300   - ČOV Šaratice

TZ 100    - stoková síť - Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov.

III. Finanční plnění

Celková cena stavby                                                                             194 872 580,00  Kč bez DPH

Odsouhlasená fakturace za 8/2015                                                      22 230 295,93 Kč bez DPH

Celková prostavěnost (od počátku stavby)                                         148 439 160,43 Kč  bez DPH

Celková prostavěnost v procentech z rozsahu díla                                             76,17  %


Zápis ze 8. kontrolního dne (KD) stavby:"Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov,Hostěrádky-Rešov",


konaného dne 6. 10. 2015

Přítomni:

Objednatel:             ObecŠaratice (DSO Litava)              p.Karel Kalouda (starosta, předsedaDSO)

                                   Obec Šaratice                                      Ing.Marek Silnica (místostarosta)

                                   Obec Hostěrádky- Rešov                   p.Zdeněk Petráš (starosta)
                                   Obec Zbýšov                                       p. Jaroslav Žalkovský (starosta)-omluven              

TDI:                            AP INVESTING, s.r.o.                       Ing. Jiří Melcher

                                                                                               Ing. Bohumil Koura

Zhotovitel:                  IMOSBRNO, a.s.                              Ing. Petr Nop 

                                                                                                p.Dušan Kirš

Projektant:                  Inprojekt Louny, s.r.o.                     Ing. Dagmar Košová  - omluvena

                                                                                                 Ing. Pavel Mrzena - omluven            

Dotace:                       Allowance                                          Ing.Simona Matisová 

Administrátor akce:    SFŽP ČR                                             Ing. Zdeněk Havel      

 I. Zpráva objednatele

V období od minulého KD byly provedeny následující práce:

TZ 300 ČOV Šaratice

TZ301 HTÚ - rozprostření ornice, sadové úpravy

TZ302 Sdružený objekt - montáž technologie-  dmýchárna, odstředivka,
montáž česlí, montáž fasády, montáž sádrokartonů, kompletace elektro, montáž
schodiště, výmalba, montáž vrat.

TZ303 Biologická linka -příprava na individuální zkoušky,

TZ304 Kalojemy - montáž dlažby, příprava na individuální zkoušky, venkovní schodiště

TZ305 Třetí stupeň čištění - spádové  betony, montáž zábradlí, montáž mikrosíta, osazení hradítek

TZ306 Trubní rozvody - výměna parschallova žlabu

TZ308 Komunikace v ČOV - osazení obrubníků a přídlažby

TZ309 Vzduchotechnika - prostupy

TZ310 Stavební elektroinstalace - kompletace, revizní zprávy,

PS01 - montáž technologického zařízení

PS02 - montáž MaR

PS03- montáž kabelů

TZ 200 Vakuové stanice

TZ201 VS Šaratice -  montáž technologie, vystrojení tanků,  chybí osazení stropu nad tanky dřevěnými rošty,

TZ202 VS Zbýšov - montáž technologie, vystrojení tanků, montáž sloupků oplocení 

TZ203 VS Hostěrádky- Rešov - montáž technologie, vystrojení tanků

TZ100 Stoková síť:

TZ100.M - montáž ventilů v šachtách a propojení na monitoring na všech obcích

Hostěrádky : vše dokončeno, chybí finální terénní úpravy, finální povrchy komunikací

Šaratice : vše dokončeno, chybí finální terénní úpravy, finální povrchy komunikací

Zbýšov : vše dokončeno, chybí finální terénní úpravy, finální povrchy komunikací

I. Zpráva zhotovitele

Do příštího KD se předpokládá provádění následujících prací:

- dokončení  celého díla, individuální a komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy a předání díla


III. Finanční plnění :

Celková cena stavby                                                                         194 872 580,00  Kč bez DPH

Odsouhlasená fakturace za 8/2015                                                      22 230 295,93 Kč bez DPH

Celková prostavěnost (od počátku stavby)                                       148 439 160,43 Kč  bez DPH

Celková prostavěnost v procentech z rozsahu díla                                             76,17  %

Zahání komplexních zkoušek od 20.10. - 23.10.2015:

"Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov,Hostěrádky-Rešov",

vyhodnocení komplexních zkoušek.pdf

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE JSOU PREZENTOVÁNY PŘÍMO NA ÚVODNÍ STRANĚ.

Kontaktujte nás